การเรียนการสอน
  รายวิชา กายวิภาคศาสตรของมนุษย์(415211)    
  สื่อการเรียนการสอน    
  Atlas of Human Skeletal System _Update    
       
    ปีการศึกษา 2560
   รายวิชา Human Neuroanatomy (413209)    
  สื่อการเรียนการสอน    
  แฟ้มรูป Plastination and Slide    
  CAI    
  -ภาพ Slide Spinal Cord and Brainstem    
  Nervous System    
  คู่มือปฎิบัติการ  
  ตารางสอน Neuro Anatomy 2560  
   มคอ 3- 413209 Human Neuroanatomy 2560  
     ปีการศึกษา 2561
  รายวิชา Human Neuroanatomy (413209)    
  สื่อการเรียนการสอน    
  แฟ้มรูป Plastination and Slide    
  CAI    
  -ภาพ Slide Spinal Cord and Brainstem    
  Nervous System    
  คู่มือปฎิบัติการ    
  ตารางสอน Neuro Anatomy 2561    
  มคอ 3- 413209 Human Neuroanatomy 25611