ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.เสมอ ถาน้อย  ได้รับเชิญจาก Tzu Chi University (TCU)

โดย Prof. Ingrid Liu, Vice President of TCU and Prof. Peng Yeong Woon, Chairman of Molecular Biology and Human Genetics ให้เข้าร่วมบรรยายใน 2018 International Symposium on Biomedical Science and Biotechnology ซึ่ง TCU
ได้จัดขึ้นเพื่อให้นักวิจัยจาก 4 ประเทศ ได้แก่ ประเทศไทย มาเลเซีย ฟิลิปปินส์ และไต้หวัน ได้นำเสนองานวิจัยเพื่อเป็นแนวทางในการสร้างความร่วมมือด้านการวิจัยต่อไปในอนาคต

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม http://eng.tcu.edu.tw/2018-international-symposium-on-biom