ขอเชิญบุคลากรสายวิชาการภาควิชากายวิภาคศาสตร์ทุกท่านร่วมเสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากายวิภาคศาสตร์

ในระหว่างวันที่ 2-3 ก.ค. 2561 เวลา 09.00-16.30 น. ณ สำนักงานเลขานุการคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์