พิธีลอยอังคาร งานวันลอยอังคาร ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ม.นเรศวร