ชื่อ นางสาวยุพา ศรีทองชัย ได้เข้ารอบ 1 ใน 10 การนำเสนอ The best poster ในงานประชุมวิชาการ international anatomical sciences and cell bioligy conference Kualalumpur, Malaysia  

 

น.ส. ศรีอรุณ เหลี่ยมจันทร์ งาน The 5th international anatomical sciences and cell biology conference 2018, Berjaya University College, Kualalumpur, Malaysia 24-26 July 2018. โดยนำเสนอผลงานประเภท poster presentation ในชื่อเรื่อง "Genetic and epigenetic profiles of BDNF gene are associated with METH dependence and METH-dependent psychosis"                                

ในการนำเสนอครั้งนี้ ได้รับใบ certificate 2 ใบคือ Best poster and First prize poster presenter awards

 

นส.กีรติ์การ สมส่วน

ได้รับรางวัล The second prize of the best poster presenter and top ten of the best poster presentation at The 5th International Anatomical Sciences and Cell Biology Conference, Kuala Lumper, Malaysia

ชื่อผลงาน Association of ARID1A tumor suppressor protein in renal cell carcinoma and patient pathological outcome