นิเทศนิสิตฝึกงาน โดยภาควิชากายวิภาคศาสตร์ นิสิตสาขาพยาธิวิทยากายวิภาค รุ่นที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2561 เดือน กันยายน 2561