ขอเชิญบุคลากรและนิสิต เข้าร่วมงานประเพณีสงกรานต์ขอพรและรดน้ำดำหัวผู้อาวุโส ในวันอังคารที่ 10 เมษายน 2561 เวลา 13.30 น.

ณ โภงแก้ว ชั้น 1 อาคารคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์