ประชาสัมพันธ์ รายการวิทยาศาสตร์การแพทย์ก้าวไกลสู่ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์