ขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ อาจารย์ประจำภาควิชาสรีรวิทยาได้รับตำแหน่งทางวิชาการ ได้ตำแหน่งทางวิชาการ ระดับรองศาสตราจารย์