ขอแสดงความยินดี กับ รศ.ดร.กรองกาญจน์ ชูทิพย์ ได้รับทุนปริญญาเอกกาญจนาภิเษก คปก.รุ่นที่ 21 สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์  (Medical Science)