ภารกิจคณบดี

รศ.ดร.สุขกิจ ยะโสธรศรีกุล

คณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์